Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája


Siófoki Szakképzési Centrum

  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a
 Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája   
 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető)   beosztásának ellátására.
 

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan (Kjt.20/B.§(3) bek.).   
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő   
A vezetői megbízás időtartama: 4 éves határozott időre, 2017. július 1.- 2021. június 30. között.   
A munkavégzés helye: 8700 Marcali, Hősök tere 3.   
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:   
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.   
Illetmény és juttatások:   
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint „A nemzeti köznevelésről szóló” 2011. évi CXC. törvény, továbbá „A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló” 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.   
Pályázati feltételek:   
  ·  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 
   - a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,     
     - pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
     - legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 
   - a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető, ·         felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek, 
  · a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
  ·  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
  · fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
 · az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok munkáltató által hitelesített másolata, 
  · 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 · a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), ·         motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
  · a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón, pdf formátumban.), 
 · nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), 
  ·  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz, 
 · amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2017. június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.   
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.  
 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodrogi Csaba főigazgató-helyettes nyújt, a (30) 235-6041 -es telefonszámon.   
A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Siófoki Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (8601 Siófok, Pf.: 127). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: HU/0060-000/2017, valamint a beosztás megnevezését: Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  tagintézmény-vezető. 
Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
   · Oktatási és Kulturális Közlöny 
   · helyben szokásos módon   
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt borítékban kérjük megküldeni a Siófoki SZC címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT – Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására". 
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. 
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.


Írta: rgaz - 2017. március 01, szerda - 14:43:03